23Sep
2017
0

Royal Project of King Rama IX

Dear Visitors, มีคนเคยกล่าวว่า “เราอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เราเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก” และอีกเหตุผลที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ Kidable Thailand ได้ริเริ่มโครงการขึ้น October Camp The Royal Project ขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานและน้อมนำพระราชดำริไปใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง วันที่ 21-22 กันยายน 2017 ได้กำหนดการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษและจีน การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค่ายเดือนตุลานี้ Kidable เชื่อเสมอว่าการดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระองค์นั้นจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนและเป็นปกติสุขได้อย่างแท้จริง จากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานในโครงการต่างๆของพระองค์นั้นนักเรียนของเราจะสามารถเรียนรู้ถึงคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักและห่วงเรามากๆ เราจำเป็นต้องถ่ายทอดเรื่องราวให้กับเยาวชนของเราได้ทราบถึงคำสอนต่างๆของพระองค์และการเป็นผู้นำในการรับใช้ประเทศดังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปกครองโดยหลักทศพิธราชธรรมและบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ Join October camp in the different branches of Kid Able Thailand and learn more about the legacy of King Rama IX through the Royal Project. […]