• Call : 084 751 2333

Junior Group – 4 Skills Chinese Juniors สำหรับเด็ก 7-12 ปี
เรียนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความเป็นหนึ่งของหนูๆ ชั้นประถม

Step

ระดับ

(Levels)

จำนวนครั้ง

(Times)

จำนวนชั่วโมง (Hours)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(Objectives)

ราคา / คอร์ส

Price / Course

1

CJ1

20

40

เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ศัพท์ที่เป็นคำนามและอาชีพ คำกริยา can/wish การบอกทาง ถามทาง การแสดงความรู้สึก อารมณ์ การใช้กริยาช่วยอย่างถูกต้อง 学习新单词包括方向名词/职业种类/能愿动词;学习理解并掌握如何给出方向指令;如何询问路线;有关感觉和情感的正确表达;如何正确使用能愿动词,对某事请求某人时如何进行提问。

12,800

CJ2

20

40

12,800

2

CJ3

20

40

เรียนรู้คำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับรายละเอียดในชีวิตประจำวัน และในสถานที่ต่างๆ เช่น การซื้อของ การอยู่ในสนามเด็กเล่น การพูดคุยเรื่องเพลง และการพูดชมบุคคล หรือสิ่งของ เรียนรู้สำนวนจากบทเรียน 学习有关生活细节的新单词;学习理解并掌握生活场景对话中的有关句型;例如场景:购物,游乐场玩耍,讨论音乐种类;学习如何赞美人或事。每节课学习一个成语。

12,800

CJ4

20

40

12,800

3

CJ5

20

40

เรียนรู้คำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับรายละเอียดในชีวิตประจำวัน (ต่อ) เช่น การบรรยายบุคลิกลักษณะของบุคคล การแนะนำบุคคลอื่นให้เป็นที่รู้จัก การเชื้อเชิญ และเรียนรู้สำนวนจากบทเรียน 继续学习有关生活细节的新单词;学习理解并掌握生活场景对话;学习并理解描述人的形体特征和性格特征的形容词;学习如何介绍别人;如何向他人发出邀请。每节课学习一个成语。

12,800

CJ6

20

40

12,800

4

CJ7

20

40

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและวันหยุด การบรรยายการเฉลิมฉลองในแต่ละเทศกาล เข้าใจวิธีการใช้เครื่องหมายต่างๆ การใช้ตัวเลขแบบต่างๆ และเรียนรู้สำนวนจากบทเรียนรียนรู้สำนวนจากบทเรียน 学习旅游地/节假日名词,学习如何描述各类节假日的欢庆场景;了解汉语中的标点符号;学习序数词,使用序数词做日程安排。每节课学习一个成语。

12,800

CJ8

20

40

12,800

5

CJ9

20

40

ให้นักเรียนฝึกอ่านบทความ บรรยายชีวประวัติบุคคลสำคัญ ฝึกหัดเล่าเรื่องเป็นภาษาจีน และเรียนรู้สำนวนจากบทเรียน 学生尝试独立完成中长文章的阅读;课堂中给予学生更多的练习机会;学习如何描述名人生平事迹;尝试用中文创造一个故事;每节课学习一个成语。

12,800

CJ10

20

40

12,800

6

CJ11

20

40

เรียนนิทานของจีน สำนวนจากบทเรียน แนะนำให้นักเรียนรู้จักกับวัฒนธรรมของจีน ให้นักเรียนพูดคุยแสดงความคิดและอนาคตของตัวเอง การกล่าวอำลากับเพื่อนและครูผู้สอน 学习一些中国古代寓言故事;每节课学习一个成语;给学生介绍一些中国文化;让学生说一说自己的理想,和对未来生活的展望;学习如何与朋友,老师告别。

12,800

CJ12

20

40

12,800