• Call : 084 751 2333

Kid group – Chinese Kids สำหรับเด็ก 4-7 ขวบ

การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา  เสริมปฏิภาณไหวพริบ เพื่อรากฐานที่แข็งแกร่งทางด้านภาษาจีน 

ระดับ
(
Level)

จำนวนครั้ง

(Times)

จำนวนชั่วโมง (Hours)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(Objectives)

ราคา

(Price)

CK1

20

40

เรียนสะกดตัวพยัญชนะจีนผ่านเกมเกี่ยวกับ Pinyin และเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 4 การทักทาย การแนะนำตัว การนับเลข เป็นภาษาจีน และเรียนรู้ตัวอักษรจีนเล็กน้อย 通过游戏学习拼音和四种音调,学习如何拼读音节;如何用中文打招呼;简单的自我介绍;认识数字0-10,初步了解汉字书法。

12,800

CK2

20

40

เรียนศัพท์ใหม่ เริ่มฝึกเขียนอักษรจีน ทำความเข้าใจคำถามง่ายๆพร้อมเรียนรู้การใช้สรรพนาม แนะนำสมาชิกในครอบครัว 学习更多的新单词,开始练习汉字书写;学习并掌握用疑问代词提问;学会如何用中文介绍家庭成员。

12,800

CK3

20

40

เรียนรู้การใช้คำคุณศัพท์เพื่อบรรยายสิ่งต่างๆ เข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ 学习用简单的形容词来形容事物;学习并理解关于如何描述喜欢和不喜欢的对话。

12,800

CK4

20

40

เรียนรู้การใช้โครงสร้างประโยคเพื่อแสดงความต้องการ การถามและบอกเวลา 学习用动词短语来表述人的意愿;学习并掌握如何询问时间,如何对时间进行正确的描述。

12,800

CK5

20

40

ครูผู้สอนแนะนำหนังสือนอกเวลา และฝึกหัดสร้างประโยคและบทสนทนา 老师指导学生尝试阅读一些故事;练习更多的句子和对话。

12,800