12Apr
2016
0

DENVER II Child Development Screening Test @ Kid Able Thailand

ลูกน้อยมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่? สถาบันคิด เอเบิ้ล มีคำตอบค่ะ

โดยครูจี้ จินตนา ดาเนียล ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตร แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II (Denver II)) ซึ่งจัดโดย รศ.พญ.นิตยา คชภักดี และคณะ ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดอบรมให้แก่แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา

และบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา หลังจากการฝึกอบรมจะต้องทดสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ และเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะได้ใบรับรอง ว่าได้ผ่านการอบรมเป็นผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II ฉบับภาษาไทย ผู้เขียนเห็นว่า Denver II เป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลกมานานแล้ว จึงได้นำเครื่องมือนี้มาใช้เพื่อสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย ก่อนรับเข้าเรียน และใช้สำรวจพัฒนาการเด็กช่วงชั้นอนุบาลอย่างต่อเนื่อง

แล้ว Denver II คืออะไร ทำไมถึงต้องนำมาใช้เพื่ออะไร ขออธิบายดังนี้ค่ะ

การตรวจพัฒนาการเด็กด้วย Denver II

Denver II หรือชื่อเต็มว่า Denver Development Screening Test (DDST) ได้ปรับปรุง version แรก (ปี 1967) มาเป็น Version ใหม่ในปี 1992 เพื่อที่จะใช้ประเมินพัฒนาการเด็กในเบื้องต้น (Screening) ว่ามีพัฒนาการล่าช้าหรือไมในเด็กอายุ 2 เ่ดือนถึง 6 ปี โดยจะทำการวัดพัฒนาการใน 4 ด้าน และแต่ละด้านจะมี Items เพื่อทำการวัดแต่ละด้าน โดยจำนวน Items ทั้งหมดเท่ากับ 125 Items

1) ด้านส่วนตัวและสังคม (Personal Social) เช่นการยิ้ม

2) ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Adaptive) เช่นการวาดภาพ หรือการหยิบฉวยของ

3) ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) เช่น การเดิน

4) ด้านภาษา (Language) ได้แก่ การรู้ความหมาย หรือการผสมคำต่างๆ

 

สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 081-170-9736

หรือตามรายละเอียดข้างบนที่หน้าเว็บไซต์