23Sep
2017
0

Royal Project of King Rama IX

Dear Visitors,

มีคนเคยกล่าวว่า “เราอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เราเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก” และอีกเหตุผลที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ Kidable Thailand ได้ริเริ่มโครงการขึ้น October Camp The Royal Project ขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานและน้อมนำพระราชดำริไปใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

วันที่ 21-22 กันยายน 2017 ได้กำหนดการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษและจีน การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค่ายเดือนตุลานี้

Kidable เชื่อเสมอว่าการดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระองค์นั้นจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนและเป็นปกติสุขได้อย่างแท้จริง

จากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานในโครงการต่างๆของพระองค์นั้นนักเรียนของเราจะสามารถเรียนรู้ถึงคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักและห่วงเรามากๆ เราจำเป็นต้องถ่ายทอดเรื่องราวให้กับเยาวชนของเราได้ทราบถึงคำสอนต่างๆของพระองค์และการเป็นผู้นำในการรับใช้ประเทศดังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปกครองโดยหลักทศพิธราชธรรมและบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ

Join October camp in the different branches of Kid Able Thailand and learn more about the legacy of King Rama IX through the Royal Project.

Watch us on YouTube official channel: KidAble Thailand
Like us on Facebook/Kidablethailand and G+/Kidablethailand
Follow us on Twitter: @Kid_Able_Thai

#Education
#Kid #Able #Thailand
#Language #School for #Children
#King #Rama #IX #9
#The #Great
#October #Camp
#Chinese #Course
#English #Class