• Call : 084 751 2333

Conversation

คอร์สสนทนาและสนทนาเบื้องต้นเป็นคอร์สภาษาระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ด้สนการฟังและการพูด คอร์สสนทนาเบื้องต้นใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง คอร์สนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ถึง 6 ปี ต่อเนื่องด้วยคอร์สสนทนาที่ใช้เวลา 30 ชั่วโมงซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี เป้าหมายของคอร์สนี้เพื่อจัดเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษและจีน นักเรียนจะได้พัฒนาด้านคำศัพท์ในหลายๆรูปแบบและคุณเคยกับการสื่อสารด้านภาษา

โปรแกรมสนทนาเป็นคอร์สที่มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมในการท่องเที่ยวระยะสั้นในต่างประเทศ

Fact File

  • ระดับความต้องการของภาษา: เริ่มต้นถึงปานกลาง
  • ขนาดห้องเรียน: เฉลี่ย 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน
  • จำนวนบทเรียนต่อสัปดาห์: 1 ถึง 5 บทเรียนต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับโปรแกรม
  • ระยะเวลาต่อบทเรียน: สนทนาเบื้องต้น 1 ชั่วโมง, สนทนา 2 ชั่วโมง
  • อายุ: ไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี
  • ระยะเวลาต่อคอร์ส: สนทนาเบื้องต้น 20 ครั้ง, สนทนา 15 ครั้ง
  • วันที่เรียน: วันจันทร์ถึงศุกร์ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางโรงเรียน
quote