• Call : 084 751 2333

Daycare Service

คิดเอเบิ้ลประเทศไทยส่งเสริมการเข้าร่วมของเด็ก พนักงานและผู้ปกครองในการเรียนการสอนรวมทั้งการเข้าสังคมของเด็ก โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เด็กทุกคนมีค่าและความสำคัญที่มาเรียนรู้ในสถาบันของเรา

Kid Able’s centers provide opportunities for children to begin developing:

  • ความเชื่อมันในตนเองว่าเป็นผู้มีความสามารถ
  • ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้
  • มุมของความคิด ทางเลือกและการตอบสนองที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ในชีวิต
  • ความสามารถในการจัดการกับความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ในทางที่สนุกสนานและสนับสนุนความสำเร็จ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมไปถึงการฟัง การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การเจรจาต่อรอง การแบ่งปันและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  • เข้าใจเหตุและผล ความรับผิดชอบ การปรับตัว และความยืดหยุ่นในชีวิต
  • ความสามารถในการตัดสินใจ
quote