Kidable  สถาบันสอนภาษา อังกฤษ จีน สำหรับเด็ก อายุ 1-12 ปี โดยใช้กิจกรรม ศิลปะ  คนตรี นิทาน การแสดง กีฬา และอื่นๆ  ผ่านใช้ภาษา อังกฤษ หรือจีน เป็นสื่อโต้ตอบกัน ระหว่างครูต่างชาติกับเด็ก ในกิจกรรมแสนสนุก   ที่ทำให้เรียนเด็ก เรียนรู้ภาษาได้ดีกว่าง่ายกว่า ด้วยวิธีธรรมชาติ  ปัจจุบัน Kidable เปิดให้บริการแล้ว 3 สาขา ที่อาคารสุพรีม, ซีคอน บางแค และ ฟอร์จูน รัชดา  และพร้อมรุกขยายแฟรนไชส์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในปีนี้   

ครูจี้  หรือ คุณจิตนา ดาเนียล  จบการศึกษาคณะอักษรศาตร์ จากมหาวิทยาลัย ศิลปากร และได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในหลายประเทศ  และสามารถ สื่อสารภาษา ได้หลายภาษา อาทิ  ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม เป็นต้น และ เมื่อปี 2553 ได้กลับมาเปิดสถาบันสอนภาษาในประเทศไทย โดยเริ่มต้นสอนภาษานานาชาติ ทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ในชื่อของ บริษัท Perfect Education  จำกัด และมีผู้เรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

ต่อมา ครูจี้ เห็นว่า ปริมาณนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น  เป็นกลุ่มเด็ก อีกทั้งการสอนภาษาให้กับเด็ก เขาจะเรียนรู้ได้ง่ายกว่า ผู้ใหญ่มาก  จึงตัดสินใจเปิดสถาบันใหม่  ชื่อ Kidable  สำหรับเด็กโดยเฉพาะ  ซึ่งสื่อความหมายว่า “หนูทำได้” และเด็ก ควรเรียนรู้ภาษาตั้งแต่ยังเยาว์วัย   เพื่อได้ผลลัพท์มากกว่า การเรียนตอนเป็นผู้ใหญ่  และเป็นการเตรียมพร้อมเด็กรุ่นใหม่ กับโลกใหม่ ที่เป็นสากลมากขึ้น และประชากร จะมีความรู้มากกว่า 3 ภาษาขึ้นไปในอนาคต จึงได้ใช้สโลเกนว่า Early leaning start here คือ การเรียนรู้ในช่วงวัยเด็กเริ่มต้นที่นี่

โปรแกรมการเรียน แบ่งเป็น 3 โปรแกรม  คือ

  1. โปรแกรมภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา และเทคนิคการสอนอย่างมืออาชีพ เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม เรียนรู้ความหลากหลายและสีสันของภาษาสากลที่ใช้มากที่สุดในโลก
  2. โปรแกรมภาษาจีน จัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาจากประเทศจีน เพื่อการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ภาษาเดียวกับชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก
  3. โปรแกรมสองภาษา เรียนรู้สองภาษาจากที่แห่งเดียว และเพลิดเพลินไปกับโรงเรียนสอนภาษาที่ทันสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าค้นหา
หลักสูตร 3 ระดับ

ส่วนหลักสูตร การเรียนการสอนของคิดเอเบิ้ล แบ่งออกเป็นแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ

Play Group (1-3 ปี ) เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยของคุณในการเข้าสู่สภาพแวดล้อมของภาษาที่สอง และส ารวจสิ่งใหม่ๆรอบตัว เน้น กิจกรรมเคลื่อนไหว โดยใช้หลัก “Music&Movement” หรือการเคลื่อนไหวตามเพลงประกอบ เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ในการเข้าสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สองภาษา

Kid Group (3-6 ปี ) เรียนรู้ภาษาที่สองด้วยวิธีที่จะสร้างความสนุกสนานและการโต้ตอบระหว่างกัน ฝึกฝนทักษะภาษาใหม่ๆด้วยวิธีที่แตกต่าง เน้นวิธีสอนแบบสร้างความสนุกสนาน ให้เกิดการโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน โดยน าหลักสูตร “Montessori” มาประยุกต์กับ การเรียนภาษาซึ่งจะคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก

 Junior Group (6-12 ปี ) พัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน  ด้วยวิธีเฉพาะของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลจัดตารางเวลาสร้างพัฒนาการตามความเหมาะสมของผู้เรียน เน้นวิชาการมากขึ้น แต่เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ก็ยังคงยึดหลักการเรียนแบบผ่านกิจกรรม

ครูจี้  กล่าวถึง  การพัฒนาหลักสูตรของคิดเอเบิ้ลว่า  “เราเน้นเรื่องการพัฒนาเด็กเล็ก ต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับวัยของเค้า  เพราะเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความสนใจ และพัฒนาการที่ต่างกัน โดยทางสถาบันใช้หลักการเรียนการสอนแบบผ่านกิจกรรมเป็นหลัก เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนาน และมีความสุขที่จะมาเรียน และเด็กจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง”

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีมาตรฐาน  และ ครูมีมาตรฐานอย่างไร เรื่องของหลักสูตร เรามีทีมงานฝ่ายวิจัยด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ในรื่องการคัดสรรคุณครู คุณครูทุกท่านจะต้องผ่านเกณฑ์ และผ่านการทำข้อสอบของส่วนกลาง     และคุณครูต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด  สามารถสอนเด็กได้ดีและเข้าใจธรรมชาติของเด็ก”

โยงเข้าเรื่อง แฟรนไชส์ว่า  ทำไมจึงอยากขยายแฟรนไชส์ เรามีความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดส่งต่อธุรกิจนี้  เพราะระบบแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เป็นระบบ และมีมาตรฐาน   ซึ่งสถาบัน KidAble เราคือธุรกิจการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก มีความสำคัญต่อประเทศชาติ เพราะหากเด็กไทยได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศให้เหมือนภาษาแม่ได้  ประเทศไทยก็จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและความสามารถ สำหรับพัฒนาชาติในอนาคตต่อไป

 ต้องการเปิดสถาบันภาษา ต้องที่นี่

สำหรับการเปิดแฟรนไชส์ สถาบันสอนภาษา สำหรับเด็ก  มีการลงทุน   2 รูปแบบ  ดั้งนี้

1.เปิดในศูนย์การค้า งบประมาณการลงทุนระหว่าง 1.5-2 ล้าน

2.เปิดต่างจังหวัด    งบประมาณการลงทุนระหว่าง 7 แสน-1 ล้าน

การลงทุน

ผู้สนใจลงทุนเปิดสถาบัน คิดเอเบิ้ล   จะลงทุนโดยประมาณ  900,000-2,500,000  บาท โดยมีค่า แฟรนไชส์ฟี  300,000  บาท (สำหรับปี 2558)  โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆคือ

ประมาณการณ์ลงทุน เบื้องต้น 9 แสน – 2.5 ล้านบาท

  1. ค่าจองสิทธิแฟรนไชส์ 50,000 บาท
  2. ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท (ระยะเวลา 4 ปี)
  3. ค่าตกแต่งสถานที่ และอุปกรณ์ ประมาณ 900,000 – 2,000,000 บาท
  4. Royalty Fee 15 % ของยอดขายตามราคาหลักสูตรปัจจุบัน
(ตัวแปร ค่าใช้จ่าย จะขึ้นกับค่าเช่า สถานที่ และ การตกแต่ง)

สำหรับผู้ที่เหมาะสมในการเปิดสถาบันสอนภาษา  คิดเอเบิ้ล  ครูจี้บอกว่า ควรเป็นผู้ที่รักในธุรกิจนี้ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น

– มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง

– มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง

– มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี (ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่โซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนต่างๆ

– มองความสาเร็จของธุรกิจในระยะยาว

สิ่งที่ผู้ลงทุนแฟรนไชส์จะได้รับ คือ

ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า

– เขตพื้นที่ในการทาธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและอุปสงค์ของตลาด

– การอบรมครู ไม่จากัดจานวนครั้ง

– ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน

– ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน

– หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ

– โบรชัวร์ และเอกสารของหลักสูตรจานวน 500 ใบ (เฉพาะกรณี เปิดสาขาใหม่)

– ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน

– การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของสถาบัน คิด เอเบิ้ล

สำหรับการทำธุรกิจ การศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ครูจี้บอกว่า มีหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลที่ถูกต้อง มีสภาพแวดล้อมที่อยู่ในโซนการศึกษา  และหลักสูตรที่มีมาตรฐาน จากประสบการณ์ตรงจากผู้สอน และเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละวัย

ที่สำคัญที่สุดคือ เจ้าของ จะต้องดูแลเอาใจใส่ในธุรกิจ บริหารอย่างจริงจังด้วยตัวของท่านเอง

ส่วนเป้าหมายของคิดเอเบิ้ล คาดว่าจะเปิดแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่งในกรุงเทพ  และ 20 ในต่างจังหวัด  เพราะมีความมั่นใจว่า เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว  ตลาดความต้องการทางด้านภาษาจะมีมากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมามาก และผู้ปกครองทุกท่านต่างก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้  และมีความตื่นตัวกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารทางออนไลน์  ทำให้มีการติดต่อค้าขายทางโลกออนไลน์  โดยไม่จำกัดชนชาติ บทบาทความรู้ภาษายิ่งหลากหลาย ก็ยิ่งสร้างความได้เปรียบ

ติดต่อแฟรนไชส์

คุณจินตนา ดาเนียล (ครูจี้) ตำแหน่ง Director

โทร: 089-201-1107 / 089-201-1107 / E-mail: jintana.d@kidablethailand.com

คุณชนาภรณ์ พาพิทักษ์ (ครูนก)  ตำแหน่ง Develop Management

โทร: 087-113-3233 / 087-113-3233/ E-mail: chanaporn.p@kidablethailand.com