เพราะ Kid Able Thailand รู้ว่ากำลังรับมือกับผู้นำในอนาคต ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่จึงดูแลเด็กๆอย่างดีตั้งแต่ก้าวแรกไปจนถึงก้าวสุดท้ายที่ออกจากสถาบัน และกลับไปสู่การดูแลของผู้ปกครอง

Kid Able Thailand ต้องการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่วัยเริ่มเรียนในระดับ Play Group ไปจนถึงวัยเด็กโตในระดับ Junior Group เราได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และสถาบัน

Get Involved

At Play Group program child

ระดับ Play Group วัย 1 – 3 ปี เป็นชั้นเรียนที่ต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วยในระหว่างการเรียนการสอน ครูผู้สอนของเราและผู้ช่วยจะชี้แนะให้ผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์กับเด็กๆ

At Kid Group program child

ระดับ Kid Group วัย 3 – 6 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเข้าในช่วงเวลาพิเศษ เช่น การแสดงบนเวที กิจกรรมนอกสถาบัน (การฝึกหัดจากชีวิตจริง) ผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจ ด้วยคำแนะนำจากครูผู้สอน

At Junior Group program child

ระดับ Junior Group วัย 6 – 12 ปี ผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพุดคุยถึงความก้าวหน้าของเด็กกับครูผู้สอน ในช่วงท้ายคาบเรียน ในระหว่างการประชุมนี้ เด็กสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแสดงอิสระทางความคิด