• Call : 084 751 2333

คอร์สฤดูร้อน

ในช่วงการปิดของโรงเรียน คิดเอเบิ้ลมีการเปิดคอร์สให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษและจีนให้ลึกขึ้น คอร์สฤดูร้อนของเราเป็นคอร์สที่ครอบคลุมการเรียนภาษาสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี คอร์สหนึ่งสัปดาห์และสองสัปดาห์เปิดเพื่อนำนักเรียนไปสู่การเรียนภาษาที่กว้างขึ้น ด้วยเทคนิคเฉพาะของคิดเอเบิ้ล เด็กทุกคนจะได้เข้าใจทักษะสำคัญ 4 อย่างที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษและจีนในระดับที่สูงขึ้นไป กระบวนการสอนจะเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนไม่แต่เฉพาะการเรียนในคลาส เป้าหมายของโปรแกรมคือการพัฒนาทักษะภาษาระดับสูงให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นหลักสำคัญของคิดเอเบิ้ล

Fact File

  • ระดับความต้องการด้านภาษา: ระดับพื้นฐานถึงปานกลาง
  • ขนาดห้องเรียน: เฉลี่ย 5 ถึง 8 คนแต่ไม่เกิน 12 คน
  • จำนวนบทเรียนต่อสัปดาห์: 5 บทเรียนต่อสับดาห์ขึ้นอยู่กับโปรแกรม
  • ระยะเวลาต่อบทเรียน: 4 ชั่วโมง
  • อายุ: ไม่ต่ำกว่า 6 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี
  • ระยะเวลาต่อคอร์ส: 1 หรือ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับนักเรียน
  • วันที่เรียน: วันจันทร์-ศุกร์ หรือตรวจสอบได้ที่โรงเรียน
quote