• Call : 084 751 2333

คอร์สเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนนานาชาติ

คอร์สเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนนานาชาติเป็นคอร์สเฉพาะที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 ถึง 12 ปี คอร์สนี้ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมงและเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในโรงเรียนนานาชาติ ด้วยหลักสูตรของเรานักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะสำคัญ 4 อย่างซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนภาษาในระดับที่สูงขึ้น กระบวนการสอนจะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นนักเรียนสามารถสื่อสารผ่านความคิดและทฤษฎี สามารถอ่านและเข้าใจประโยคที่ซับซ้อนรวมไปถึงหนังสือ สามารถเขียนข้อความสั้นๆและพัฒนาด้านมุมมอง เป้าหมายของโปรแกรมนี้เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนเพื่อที่จะสามารถเรียนในหลักสูตรนานาชาติได้

Fact File

  • ระดับความสามารถทางภาษา: ระดับสูงหรือมากกว่านั้น
  • ขนาดห้องเรียน: เฉลี่ย 3 ถึง 5 คนแต่ไม่เกิน 8 คน
  • จำนวนบทเรียนต่อสัปดาห์: 1 ถึง 5 บทเรียนต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับโปรแกรม
  • ระยะเวลาต่อบทเรียน: 2 ชั่วโมง
  • อายุ: ไม่ต่ำกว่า 9 แต่ไม่เกิน 12 ปี
  • ระยะเวลาต่อคอร์ส: 15 ครั้ง
  • วันที่เรียน: วันจันทร์ถึงศุกร์
quote