Dr Maria Montessori

Kid Able Thailand ได้ดำเนินตามแนวความคิดในการเรียนการสอนของ Dr. Maria MONTESSORI ผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็ก แนวความคิดที่ชื่อว่า การศึกษาแบบ Montessori มีใจความสำคัญ ดังนี้

The concept of Montessori education theory can be resumed as:

“การศึกษาแบบ Montessori โดยพื้นฐานแล้วเป็นแม่แบบของการพัฒนามนุษย์ และวิธีของการเรียนการสอนก็มีรากฐานมาจากแม่แบบนี้ แม่แบบนี้มีหลักใหญ่ๆอยู่ 2 อย่าง อย่างแรก เด็กและผู้ใหญ่ในวัยเริ่มต้น จะเป็นวัยของการสร้างกำลังใจให้ตัวเองโดยวิธีมีปฏิสัมพันธ์กับกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว อย่างที่สอง เด็กโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 6 ขวบ เป็นวัยที่มีวิถีของพัฒนาการทางด้านจิตใจที่ติดตัวมาแต่กำเนิด’’”

– Understanding the Human Being Forward – Dr. Maria MONTESSORI

Kid Able Thailand ส่งผ่านค่านิยมของการทฤษฎีศึกษานี้ มาใช้กับแนวความคิด 2C + 2S ที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีใจความสำคัญ คือ

  • Creativity: เพราะเด็กมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวต่างจากผู้ใหญ่ เด็กจึงมีวิธีในการใช้เครื่องมือและเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมนั้นๆต่างกัน ที่ Kid Able Thailand ครูของเราจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วยวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีตั้งแต่การวาดรูปด้วยมือ การใช้ดินสอสีเพิ่มลวดลาย ไปจนถึงตัวต่อและของเล่นทางการศึกษาอื่นๆ
  • Concentration: สมาธิเป็นส่วนประกอบหลักของกระบวนการเรียนรู้ เพราะสมาธิเป็นตัวสร้างความสามารถของเด็กให้ได้มาซึ่งทักษะใหม่ๆ Kid Able Thailand สร้างสมาธิและความอุส่าหะในเด็กผ่านการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆและแก้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
  • Self-Confidence: ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก ความมั่นใจเกิดมาจากความสำเร็จ Kid Able Thailand สนับสนุนให้เด็กทำแบบฝึกหัดให้สำเร็จด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
  • Sociability: เพราะเด็กทุกคนจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดทั้งชีวิตของเขา เด็กจึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการเข้าสังคมร่วมกับเพื่อนและผู้ใหญ่ Kid Able Thailand สนับสนุนการเข้าสังคม และการสร้างความเป็นผู้นำของเด็กจากในกลุ่มเล็กๆของการเรียนรู้ผ่านทางเกมและโครงงาน

ที่ Kid Able Thailand ครูผู้สอนของเราได้รับการฝึกอบรมการเป็นผู้บริการ ซึ่งจะสามารถเข้าช่วยเหลือเด็กได้โดยตรง ครูเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในเด็ก และแนะนำเด็กผ่านโปรแกรมการสอน โดยไม่เข้าไปขัดธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กที่ต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีอิสระ เด็กแต่ละคนต่างมีวิธีรับมือกับวงจรกิจกรรมของตน และเรียนรู้ที่จะเข้าใจความต้องการและความสามารถเฉพาะตัวของตนเอง

Kid Able Thailand Iimpact