Kid Able Thailand เป็นสถาบันสอนภาษาที่อุทิศตนให้กับการสอนผู้เรียนในระดับเริ่มต้น

Kid Able Thailand สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ด้วยโปรแกรมแบบพิเศษที่เน้นการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพราะทุกก้าวของชีวิตล้วนเป็นโอกาสในการเรียนรู้

Kid Able Thailand แบ่งวิธีการสอนเป็นโปรแกรม 3 แบบ คือสำหรับ เด็กวัยเริ่มหัดเดิน เด็กวัยประถมต้น และ เด็กวัยประถมปลาย เพราะความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัยต่างกัน ดังนั้นวิธีการสอนจึงควรมีการปรับไปตามแต่ละช่วงวัยของเด็ก

Kid Able Thailand เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การจดทะเบียนหมายเลข (under process of authorization) จากก้าวแรกที่คุณเข้ามาภายในสถาบันของเราจนถึงวันสุดท้ายที่เด็กจบการเรียน ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของเราล้วนมาจากระบบการบริหารที่มีคุณภาพ เพราะสถาบันของเราจะสอนภาษาให้เด็กรุ่นต่อๆไป โดยรักษาระดับคุณภาพของการบริการ

Kid Able Thailand School