skip to Main Content

คอร์สศิลปะ – สถาบันคิดเอเบิ้ลได้ออกแบบคอร์สศิลปะ สำหรับน้อง ๆ อายุ 3-12 ปี   หลักสูตรนี้ได้ผนวกทฤษฎีมอนเตสซอรี ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นพัฒนาทักษะเด็กตามช่วงอายุ และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับการปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญสำหรับเด็ก    เด็ก ๆ จะได้รับการฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ผ่านนิ้วมือและประสาทสัมผัสตาหู ซึ่งทักษะการฝึกในรูปแบบนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ที่ดี เพื่อจะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะรอบด้านที่เกี่ยวข้องต่อพัฒนาการ และการเรียนรู้ในทุกด้าน มีความมั่นใจ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

Play group language program

คอร์สศิลปะและการประดิษฐ์ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยฝึกฝนทักษะในหลายรูปแบบ พร้อมทั้งยังช่วยให้เด็กเติบโตไปแบบสามารถพึ่งพาตัวเองได้   เพราะรูปแบบการเรียนรู้ทั้งหมด เกิดจากการที่เด็กนักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง พร้อมกันนั้น กิจกรรมต่าง ๆ  ยังสอดแทรกความสนุกและมีสาระที่มีประโยชน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนรู้ในอนาคต

สิ่งที่แทรกอยู่ในกิจกรรมประดิษฐ์นั้น คือพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ความคิด และทักษะเชื่อมโยง

ศิลปะแห่งชีวิต – การเรียนรู้วิชานี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคทางด้านศิลปะอย่างถูกวิธี รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งยังส่งผ่านพัฒนาการทางด้านความคิดและการแก้ไขปัญหาต่างๆ     

การสร้างความเชื่อโยงในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ได้ถูกออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนในวิชานี้  ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักอีกหนึ่งข้อที่นักเรียนจะได้ซึมซับเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต

ในแต่ละคอร์ส จะประกอบไปด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้

  • การสื่อสารทางด้านการมองเห็น: ซึ่งจะเน้นการฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
  • การออกแบบ: ซึ่งจะเน้นความเชื่องโยงในเรื่องการสเกตซ์รูปแบบตัวอย่าง และสิ่งของ
  • ศิลปะ: จะเน้นในด้านวัฒนธรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงาน ในรูปแบบรูปภาพและประติมากรรม
  • สถาปัตยกรรม: ซึ่งจะเน้นความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการพัฒนาทักษะทางด้าน 3D

ระดับต่าง ๆ

  • VAN GOGH (3+)
  • MONET (4+)
  • DA VINCI (5+)
  • PICASSO (7+)
  • MICHELANGELO (10+)

ข้อมูลอื่น ๆ

✓ พื้นฐานของนักเรียน: ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
✓ จำนวนนักเรียน: ประมาณ 8 คน
✓ การเข้าเรียนต่อสัปดาห์: 1-3 ครั้ง
✓ จำนวนชั่วโมงการเรียนต่อครั้ง: 1-2 ชั่วโมง
✓ อายุ: 3 ขวบขึ้นไป
✓ ระยะเวลาของคอร์ส:  40 ชั่วโมง
✓ ตารางเรียน: วันธรรมดา และ/หรือวันเสาร์อาทิตย์

Back To Top
×Close search
Search