skip to Main Content
Maria Montessori is an Italian nurse who developed a new teaching method

Montessori method:

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่คำนึงถึงความต้องการของเด็กในการเรียน โรงเรียนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละวัย ให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง วิธีนี้เด็กจะได้พัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อม และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่จัดไว้ให้นักเรียนสามารถหยิบจับได้ด้วยตัวเอง และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นตัวที่ทำให้เด็กมีอิสระ

การที่เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ จะทำให้เด็กคิดวิเคราะห์ หาคำตอบด้วยตัวเอง โดยมีครูคอยชี้แนะ ซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง จากสิ่งที่ได้ลงมือทำ

ห้องเรียนมอนเตสซอรี เป็นห้องเรียนที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย ดร. มาเรีย มอนเตสซอรี่ ค้นพบว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ในห้องเรียนแบบนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานการด้านทักษะต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี รวมถึงการมีส่วนร่วมกับเพื่อนคนอื่น 

ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ส่วนใหญ่ จะจัดสภาพแวดล้อมให้ออกไปทางธรรมชาติ เนื้อหาทั้งหมดในห้องเรียนมอนเตสซอรี่ช่วยกระตุ้นพัฒนาสมองเด็ก  ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน เด็ก ๆ จะมีประสบการณ์จากการลงมือทำด้วยตัวเอง เกิดทักษะจากการพัฒนาสมองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ด้านการจดจำ ด้านภาษา เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Back To Top
×Close search
Search