skip to Main Content

คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ –  ที่สถาบันคิด เอเบิ้ล เราออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียน เรียนแล้วได้ผลตามหลักของการเรียนที่ถูกต้อง โดยการผนวกหลักสูตรมอนเตสซอรี ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เป็นการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก   เพื่อปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญสำหรับเด็ก พร้อมทั้งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคม รวมถึงความสามารถทางการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายจากหลากหลายหน่วยการเรียน ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย

 

Play group language program

คอร์สวิทยาศาสตร์ที่สถาบันคิดเอเบิ้ล เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 3-12 ปี  รูปแบบการเรียนรู้จะเน้นรูปแบบของกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน เน้นการฝึกวิเคราะห์ เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน  นอกเนื้อจากนั้น เด็ก ๆ จะได้ลงมือฝึกทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนห้องแล็บจำลอง รูปแบบการสอนจะมีจุดเด่นในเรื่องสื่อการสอนเกมในรูปแบบดิจิทัล  การทำแบบฝึกหัด และการทดลอง

หน่วยการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 4 หน่วยย่อย คือชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์และธรณีวิทยา

วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์

  • การคิดวิเคราะห์ – การฝึกหาคำตอบจากปัญหา
  • ความคิดสร้างสรรค์ – การฝึกให้นักเรียนคิดนอกกรอบ
  • การทำงานร่วมกับผู้อื่น – ฝึกให้เด็กได้รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • การสื่อสาร – ฝึกให้เด็กถ่ายทอดความรู้ผ่านการสื่อสาร

มาตรฐานทางการเรียนรู้ โดยยึดหัวใจหลักจากกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เด็ก ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลอื่น ๆ

✓ พื้นฐานของนักเรียน: นักเรียนจะได้รับการวัดระดับก่อนลงทะเบียน
✓ จำนวนนักเรียน: ประมาณ 8 คน
✓ การเข้าเรียนต่อสัปดาห์: 2-3 ครั้ง
✓ จำนวนชั่วโมงการเรียนต่อครั้ง: 2 ชั่วโมง
✓ อายุ: 3 ขวบขึ้นไป
✓ ระยะเวลาของคอร์ส:  40 ชั่วโมง
✓ ตารางเรียน: วันธรรมดา และ/หรือวันเสาร์อาทิตย์

Back To Top
×Close search
Search